top of page
  • Writer's pictureHappy

Cơ Sở Vật Liệu - Phần 1

Updated: Apr 10, 2021

Chào các bạn!

Bài viết hôm nay là bài viết đầu tiên trong chuỗi 3 bài viết cơ bản nhất về vật liệu thép cacbon.

Bài 1: Giản đồ pha và cấu trúc vi mô vật liệu

Bài 2: Nhiệt luyện

Bài 3: Cấu trúc vi mô vật liệu

Nội dung bài viết và hình ảnh được tham khảo từ website nguồn:

https://www.lff-group.com/posts/carbon-steel-fundamentals-part-1

Thép cacbon về cơ bản là hợp kim của sắt và cacbon. Ở nhiệt độ phòng, cacbon hầu như không hòa tan trong sắt; độ hòa tan tối đa của cacbon là khoảng 0,008% trọng lượng. Dưới 0,008% trọng lượng, cấu trúc vi mô vật liệu được tạo thành hoàn toàn từ Ferit, có mạng tinh thể lập phương tâm khối, tức là mạng có dạng hình khối với một nguyên tử sắt ở mỗi góc và một nguyên tử ở tâm (Figure 1). Trên 0,008% trọng lượng, bất kỳ cacbon 'dư thừa' nào kết hợp với sắt để tạo thành Cementite, Fe3C. Do đó, ở nhiệt độ phòng, thép cacbon bao gồm hỗn hợp của hai pha, Cementite và Ferit.