top of page
  • Happy

Cơ Sở Vật Liệu - Phần 2

Chào các bạn!

Bài viết hôm nay là bài viết thứ 2 trong chuỗi 3 bài viết cơ bản nhất về vật liệu thép cacbon.

Bài 1: Giản đồ pha và cấu trúc vi mô vật liệu

Bài 2: Nhiệt luyện

Bài 3: Cấu trúc vi mô vật liệu

Nội dung bài viết và hình ảnh được tham khảo từ website nguồn:

https://www.lff-group.com/posts/fundamentals-of-carbon-steel-part-2


Nội dung bài viết gồm: