• Happy

THERMAL EXPANSION IN PIPING

Updated: Apr 4

Đường ống được sử dụng để vận chuyển lưu chất từ thiết bị này đến thiết bị khác, từ nơi này sang nơi khác. Vậy thì hiển nhiên đường ống ngắn nhất sẽ là tối ưu nhất cho mục đích này:

Đường ống ngắn, chi phí mua sắm, thi công đều kinh tế hơn.

Đường ống ngắn, tổn thất áp suất sẽ ít hơn, từ đó vận hành sẽ đơn giản hơn.