top of page
  • Happy

XUẤT MTO TỪ PHẦN MỀM PDMS/E3D

Updated: Dec 20, 2020

Nhờ sự phát triển của máy tính và các phần mềm thiết kế (CAD) mà công việc của người kỹ sư thiết kế đường ống ngày càng được tối ưu và thuận tiện hơn, đặc biệt nhờ có 3D model mà người kỹ sư có thể bóc tách vật tư một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết này Happy sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất vật tư từ phần mềm PDMS/E3D, đây là một kỹ năng cơ bản mà bất cứ một kỹ sư thiết kế sử dụng PDMS/E3D nào cũng phải biết, không chỉ để xuất vật tư mua sắm mà còn cần thiết để quản lý, kiểm tra thiết kế một cách nhanh chóng và chính xác.

Để dùng công cụ Standard report các bạn cho Utilities > Standard Reporting > Report > Create

Hình 1: Create Standard Reporting

Cửa sổ standard hiện ra như hình:

Hình 2: New Report Template

Ta sẽ cùng đi qua các chức năng chính nhé:

❖ Frame Destination: chọn chế độ lưu trữ report

- Screen: hiện report trực tiếp lên màn hình làm việc

- Overwrite: lưu report vào <File Name>, nếu <Filename> đã tồn tại trên ổ cứng nó sẽ ghi đè lên file cũ

- New: tạo file <Filename> mới

- Append: lưu report vào <File Name>, nếu <Filename> đã tồn tại trên ổ cứng nó sẽ ghi tiếp vào file đó

- Filename: textbox chứa đường dẫn file report. Nếu sai đường dẫn phần mềm sẽ báo lỗi

File report nên được lưu ở định dạng .txt hoặc .csv. Ta có thể điều chỉnh phân cách giữa các cột trong file report ở menu Options > Other formats...

Hình 3: Other Formats

Cửa sổ formats như hình:

Hình 4: Format Setting

Trong Option Format chon <CSV> (CSV = Comma Separated Values) để kích hoạt chế độ chia cột bằng Field Separator hoặc Text Delimiter (Chế độ Normal các cột sẽ cách nhau bằng dấu cách)

Ở phần CSV format ta có hai ô text box như sau:

- Field Separator: Các cột được phân cách bởi dấu được chọn trong textbox, đối với định dạng CSV, khi mở bằng excel phần mềm sẽ tự động chia cột bằng ký tự COMMA “,”. (do ký tự COMMA thường được dùng, nên nếu trong nội dung xuất ra có chứa kí tự này, việc chia cột sẽ bị lỗi). Nếu ta chọn một kí tự khác để chia cột, có thể dùng Text to Column Wizard trong excel để chia cột.

Hình 5: Field Separator

- Text Delimiter: một cột sẽ nằm giữa một cặp ký tự đã chọn trong textbox này (Happy thường để trống textbox này và chỉ sử dụng File Separator)